Giáp Văn Thạo: Một trong những chiến binh tuyệt vời trong trận Ngã Sáu - Cái Bè...
 

 
 

 

các đ/c ở Bắc Giang và các tỉnh phía Bắc